Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov Spoločnosti Richnák, s.r.o., so sídlom Teodora Tekela 19, 917 01 Trnava, IČO: 45 276 315, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 24772/T a MUZA, s.r.o., so sídlom Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45 408 343, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 63206/B (ďalej len "Pán Účtovník"), týmto v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) informujú dotknuté osoby o spracúvaní osobných a citlivých údajov v nasledovnom rozsahu:

 • Prevádzkovateľom sú spoločnosti Richnák, s.r.o. a MUZA, s.r.o.
 • Dotknutými osobami sú fyzické osoby- objednávatelia služieb spoločnostíRichnák, s.r.o. a MUZA, s.r.o. (a to najmä pod značkou Pán Účtovník )
 • Údaje Dotknutých osôb sú spracúvané na účely a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na poskytnutie služieb spoločnosťou Pán Účtovníkobjednávateľovi a plnenie uzavretej zmluvy, na účely spracovanie účtovnej a mzdovej agendy, vypracovanie podkladov pre účely zápisu do príslušného obchodného registra, živnostenského registra, príp.iných dotknutých inštitúcií v súvislosti s konkrétnymi požiadavkami klientov a na marketingové účely. Právnymi základmi spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb spoločnosťou Pán Účtovník je:
  • plnenie zmluvy medzi Pán Účtovník a Dotknutou osobou,
  • oprávnené záujmy spoločnosti Pán Účtovník, ktorými sú spracovanie účtovnej a mzdovej agendy, vypracovanie podkladov pre účely zápisu do príslušného obchodného registra, živnostenského registra, príp.iných dotknutých inštitúcií v súvislosti s konkrétnymi požiadavkami klientov a marketingové aktivity spoločnosti Pán Účtovník (informovanie o novinkách, akciách, zľavách a pod.).
 • Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti Pán Účtovník prístup k osobným a citlivým údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných a citlivých údajov, právo na vymazanie osobných a citlivých údajov, právo namietať proti spracúvaniu jej osobných a citlivých údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných a citlivých údajov a právo na prenosnosť osobných a citlivých údajov.
 • Spoločnosť Pán Účtovník spracúva osobné a citlivé údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu s Dotknutou osobou a 5 rokov po jeho ukončení.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +421 /2/ 3231 3220, emailstatny.dozor@pdp.gov.sk, podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • Osobné údaje sú sprístupnené poskytovateľovi webhostingu ako príjemcovi, ktorý osobné údaje ďalej nespracúva. Osobné údaje nie sú poskytované sprostredkovateľom. Osobné údaje Dotknutej osoby nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu a nie je zamýšľaný ich prenos do tretej krajiny.
 • Osobné a citlivé údaje sú po udelení súhlasu a na základe objednávky služieb zo strany objednávateľa poskytované obchodnému registru miestopríslušného Okresného súdu, živnostenskému oddeleniu miestopríslušného okresného úradu, daňovému riaditeľstvu, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam.

Vyplňte kontaktný formulár

a my vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku na spoľahlivé a overené účtovné služby.
Vyžiadať cenovú ponuku